پارس کلاب
loading
بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشـق تَر است.
سهراب سپهری
ورود عضویت سریع
آخرین کاربران آنلاین 20
Bano Bano هم اکنون

..

Bano Bano 1 دقیقه

...

Bano Bano 2 دقیقه

...

Bano Bano 2 دقیقه

...

Bano Bano 3 دقیقه

..

Bano Bano 3 دقیقه

...

Bano Bano 4 دقیقه

...

آیناززززز آیناززززز 4 دقیقه
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ!

ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ!

با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "ﺩﻝ "ﺷﮑﺴﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ!

با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ!

ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "جدایی " انداخت!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "آشتی " داد!

با "زبان" میشود آتش زد!
با "زبان" میشود آتش را خاموش کرد!

حواسمان به زبانمان باشد. همین
بیشتر...

Bano Bano 4 دقیقه

..

Bano Bano 5 دقیقه

...

Bano Bano 5 دقیقه

...

Bano Bano 6 دقیقه

..

Bano Bano 6 دقیقه

...

Bano Bano 18 دقیقه

...

Bano Bano 18 دقیقه

..